Cách dùng danh từ"question"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"question"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"question"

1."question"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"câu hỏi"

=something that someone asks you when they want information

IELTS TUTOR lưu ý:

 • answer a question
 • ask a question
 • rephrase a question (=ask it in a different way)
 • evade/sidestep a question (=deliberately not answer it)
 • awkward question (=one that is difficult or embarrassing to answer)
 • a searching/probing question (=one that asks for information that someone might not want to give)
 • answer a question

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Why won’t you answer my question? 
 • I regretted asking the question as soon as the words were out.  
 • Perhaps I ought to rephrase the question. 
 • Politicians have a habit of evading difficult questions. 
 • Children are always asking awkward questions about the facts of life. 
 • probing questions about my health
 • Only one person answered all three questions correctly.

2.2. Mang nghĩa"vấn đề; điều bàn đến, điều nói đến"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • raise a question
 • address/tackle/resolve a question (=deal with a question)
 • vexed question (=a difficult one)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an issue that needs to be discussed and dealt with 
 • What about the question of employment? (IELTS TUTOR giải thích: vấn đề công ăn việc làm thì thế nào?)
 • Recent incidents are bound to raise questions about the level of violence in football. 
 • His report did not address the question of air warfare.  
 • the vexed question of the national minimum wage

2.3. Mang nghĩa"sự nghi ngờ"

=a feeling of doubt about something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • question over/as to/about
 • raise questions (=create doubts)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There had been some question as to whether to interview the boy. 
 • His suitability for the post is open to the question (IELTS TUTOR giải thích: anh ta có thích hợp với chức vụ này hay không, điều đó còn đáng xét lại)
 • This information began to raise questions in her mind about Jack’s innocence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE