Cách dùng danh từ "paste" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "paste" tiếng anh

I. Paste là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tương, mắm sốt"

a thick soft substance made by crushing and mixing things such as fish, fruit, or vegetables for food

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • tomato/anchovy/curry paste
  • fermented bean paste /biːn peɪst/ tương đậu
  • shrimp paste /ʃrɪmp peɪst/ mắm tôm
  • anchovy paste /ˈænʧəvi peɪst/ mắm nêm
  • chilly paste /ˈʧɪli peɪst/ sa tế

2. Mang nghĩa "hồ dán, hỗn hợp nhão, bột nhão"

a thick soft sticky substance made by mixing a liquid with a powder, especially to make a type of glue

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • flour-and-water paste 
  • wallpaper paste
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK