Cách dùng danh từ"noise"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"noise"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"noise"

1."noise"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tiếng ồn"

=a loud or unpleasant sound

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, noise là danh từ không đếm được
  • make noise
  • too much noise

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The noise of the machines is deafening. 
  • Please will you stop making so much noise! 
  • The neighbours said that we were making too much noise.

2.2. Mang nghĩa"tiếng động"

=a sound

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, noise là danh từ đếm được
  • noise of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The dog made a deep growling noise in his throat. 
  • We heard the noise of breaking glass.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE