Cách dùng danh từ "metropolis" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cách học IELTS WRITING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "metropolis" tiếng anh

I. metropolis là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "thủ phủ chính của một vùng hoặc một nước; thủ đô"

=a very large city, often the most important city in a large area or country

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Soon afterwards he left to begin his career in the metropolis. 
  • a sprawling/bustling/modern metropolis
  • a great metropolis like Tokyo (IELTS TUTOR giải thích: một thủ đô lớn như Tokyo chẳng hạn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK