Cách dùng danh từ"mathematics"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"mathematics"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"mathematics"

1."mathematics"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"môn toán, toán học"

=Mathematics is the study of numbers, quantities, or shapes.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Elizabeth studied mathematics and classics.
  • Mathematics is my favorite subject. (IELTS TUTOR giải thích: Toán là môn học tôi thích nhất)
  • I studied mathematics at school. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã học toán ở trường)
  •  ...a professor of mathematics at Boston College.

2.2. Mang nghĩa"sự tính toán"

=The mathematics of a problem is the calculations that are involved in it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Once you understand the mathematics of debt you can work your way out of it.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE