Cách dùng danh từ"listener"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"listener"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"audience"

1."listener"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thính giả nghe đài"

=someone who listens to the radio, or to a particular radio programme or radio station

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The show attracted over 3 million listeners in its first week. 
  • 50 per cent of listeners to Radio 1 are aged between 15 and 25.

2.2. Mang nghĩa"người nghe người khác nói chuyện"

=someone who listens to a person speaking

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a good listener

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The key to being persuasive lies in engaging your listener. (IELTS TUTOR giải thích: Chìa khoá của việc trở nên thuyết phục nằm ở việc lôi kéo người nghe)
  • The best doctors are also good listeners.(IELTS TUTOR giải thích: người lắng nghe (chuyện, ý kiến người khác))

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE