Cách dùng danh từ"list"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"list"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"list"

1."list"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"danh sách, sổ, bản kê khai"

=a set of names, numbers etc that are written or printed one below another this week’s bestseller list

IELTS TUTOR lưu ý:

 • list of
 • make​/​write a list
 • on a list
 • shopping​/​word list

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a list of the world’s richest people 
 • I’d better make a list, or I’ll forget who I’ve invited. 
 • I couldn’t see my name on the list. 
 • There are word lists at the back of the book to help you to learn vocabulary.

2.2. Mang nghĩa"theo thứ tự"

=a set of things that you think of as having a particular order, especially because of how important they are

IELTS TUTOR lưu ý:

 • top/bottom of the list (=most/least important)
 • be low/high on the list

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Health care is top of most people’s list of things the government should improve. 
 • Decorating the house is low on our list of priorities.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE