Cách dùng danh từ"innovation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"innovation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"innovation"

1."innovation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cái đổi mới, cái cải tiến"

=a new idea, method, piece of equipment etc/a new idea, design, product, etc.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, innovation là danh từ đếm được 
 • innovations in sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the latest technological innovations
 • recent innovations in technology 
 • Product innovations lead to an increase in effective demand which encourages an increase in investment and employment.

2.2. Mang nghĩa"sự cách tân"

=the invention or use of new ideas, methods, equipment etc/the development of new products, designs, or ideas

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, innovation là danh từ không đếm được 
 • financial/organizational/technological innovation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • companies that reward creativity and innovation
 • He says universities should work with the private sector to foster innovation and entrepreneurship. 
 • Their success lies in combining an effective innovation process with superior product concept.
 • We must invest in energy innovation. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải đầu tư vào việc đổi mới năng lượng) 
 • Capitalism stresses innovation, competition and individualism. (IELTS TUTOR giải thích: Chủ nghĩa tư bản nhấn mạnh tới sáng kiến, sự cạnh tranh và cá nhân)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE