Cách dùng danh từ "individual" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR Giải thích Cách dùng danh từ "individual" tiếng anh

I. "individual" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "một con người; cá nhân, cá thể"

=a person considered separately from their society or community / a person considered separately in relation to their feelings, ideas, and thoughts

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We believe in the freedom of the individual. 
  • The colleges were usually built with donations from private individuals (=people who represent only themselves, not organizations).
  • You need to treat your employees as individuals.
  • the rights of an /the individual compared with those of society as a whole (IELTS TUTOR giải thích: quyền của cá nhân so với quyền của xã hội nói chung)
  • a pleasant /unpleasant individual (IELTS TUTOR giải thích: một người dễ chịu/khó tính)

2. Mang nghĩa "người khác thường hoặc lập dị"

=a person who has a quality that makes them unusual or different from other people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We’re looking for a uniquely talented individual.
  • he's quite an individual ! (IELTS TUTOR giải thích: hắn đúng là một kẻ lập dị!)
  • what a strange individual ! (IELTS TUTOR giải thích: một con người kỳ lạ thật!)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc