Cách dùng danh từ"implication"tiếng anh &"implication" đi với giới từ on hay for

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"implication"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"implication"

1."implication"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tác động"

=a possible effect or result have

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, implication là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)
 • implications for
 • implication of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We believe that GM crops will have serious implications for the environment. 
 • We need to consider the financial implications of these changes. 
 • The economic implications for the steel industry will be far-reaching.

2.2. Mang nghĩa"sự hàm ý"

=something that you suggest is true, although you do not say it directly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, implication vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • implication that
 • by implication (=because an implication is contained in it)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I resent the implication that my work is not thorough. 
 • I can understand the implication of your saying. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của bạn)
 • The report criticizes the department and, by implication, holds the minister responsible.

2.3. Mang nghĩa"sự dính líu"

=the fact of suggesting or showing that someone is involved in something illegal or morally wrong

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, implication là danh từ không đếm được
 •  someone’s implication in something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The government’s implication in illegal arms trading the implication of senior officers in the affair
 • The trial resulted in the implication of several major figures in this criminal organization (IELTS TUTOR giải thích: vụ xét xử dẫn đến kết quả là có nhiều nhân vật quan trọng dính líu vào tổ chức tội phạm này)

III. "implication" đi với giới từ on hay for

1. "implication" đi với giới từ for để chỉ tác động đến ai/cái gì

"Implication" can be used with the preposition "for" to indicate the potential effects or consequences of something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "The implications for the economy are significant."

2. "implication" một vài trường hợp có thể đi với giới từ "on" nhưng thường sẽ đi với "for"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The implication of the new policy on our company's profits
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE