Cách dùng danh từ"imitation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"imitation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"imitation"

1."imitation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự bắt chước"

=an act of copying someone’s actions, words, or behaviour, often in order to make people laugh/the act of copying something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, imitation vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Kim can do a great imitation of Woody Allen.
 • Eddie can do a great imitation of James. (IELTS TUTOR giải thích: Eddie có thể bắt chước James rất hay)
 • They say imitation is the sincerest form of flattery.

2.3. Mang nghĩa"hàng nhái"

=something that is a copy of something else, usually not as good as the original thing

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, imitation là danh từ đếm được
 • imitation of 
 • pale/poor imitation (=a bad copy)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The film was dismissed as a crude imitation of Hitchcock’s earlier work. 
 • He said the proposal was a pale imitation of the government’s policy.
 • That's not an original Rembrandt – it's an imitation. (IELTS TUTOR giải thích: Đây không phải là một bức tranh gốc của Rembrandt – mà chỉ là một bản sao)
 • imitation fur/leather/marble
 • It's an imitation ring. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một chiếc nhẫn giả)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK