Cách dùng danh từ"gold mine"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"gold mine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"gold mine"

1."gold mine"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"mỏ vàng"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • TauTona is a gold mine in South Africa. (IELTS TUTOR giải thích: TauTona là một mỏ vàng ở Nam Phi)
  • They planned to sink a gold mine in Oklahoma. (IELTS TUTOR giải thích: Họ lên kế hoạch đào một mỏ vàng ở Oklahoma)
  • They have been trapped in the gold and copper mine since August 5th. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã bị mắc kẹt trong một mỏ vàng và đồng từ ngày năm tháng Tám)

2.2. Mang nghĩa"nguồn lợi lớn"

=an opportunity for making a lot of money/a business or an activity that makes large amounts of money very easily

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the eyes of real estate developers, this property was truly a gold mine.
  • The archive is a gold mine for historians.
  • That Internet cafe of his is a real gold mine. (IELTS TUTOR giải thích: Tiệm cà phê Internet của anh ta đúng là mỏ vàng)
  • The book is a goldmine. 
  • The programme was a gold mine for small production companies.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE