Cách dùng danh từ"general"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"general"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"general"

1."general"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"(quân sự) tướng, nhà chiến lược xuất sắc; nhà chiến thuật xuất sắc"

=an officer of very high rank, especially in the army

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a four -star general (IELTS TUTOR giải thích: tướng bốn sao (trong quân đội Hoa Kỳ))
  • General Westmoreland (IELTS TUTOR giải thích: Tướng Westmoreland)
  • The revolt in the north is believed to have been instigated by a high-ranking general. 
  • He's a competent enough officer, but I doubt he'll ever make general. 
  • The general mustered his troops. 
  • The general has ordered a partial withdrawal of troops from the area. 
  • The general made some bellicose statements about his country's military strength.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE