Cách dùng danh từ"game changer"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"game changer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"game changer"

1."game changer"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm thay đổi cuộc chơi"

=If something is a game-changer, it has a big and important effect on something, usually making the difference between one thing happening and another/something such as a product or event that affects a situation or area of business very much

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The experience was a game-changer in their relationship.
  • The hit show has been a game changer for the network.
  • "Investing in public transportation can be a game-changer in addressing traffic congestion."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE