Cách dùng danh từ"fix"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fix"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fix"

1."fix"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự sửa chữa"

=something that solves a problem or corrects a mistake

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, fix là danh từ đếm được 
  • a quick fix (=a fast solution but one that is usually only temporary)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need a long-term solution, not just a quick fix.

2.2. Mang nghĩa"tình thế khó khăn"

=a difficult situation or a big problem I can get you out of this fix.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, fix là danh từ số ít 
  • in a fix

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We’re all in the same fix.
  • to be in a fix (IELTS TUTOR giải thích: ở vào tình thế khó khăn)
  • to get oneself into a bad fix (IELTS TUTOR giải thích: lâm vào tình trạng khó khăn túng bấn)

2.3. Mang nghĩa"sự sắp đặt"

=a dishonest arrangement intended to produce a particular result

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, fix là danh từ số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Everyone knows the contest was a fix.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK