Cách dùng danh từ"fine dining"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fine dining"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fine dining"

1."characteristic"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chất lượng cao, hạng sang, tinh tế"

="Fine dining" refers to a high-end dining experience that often features upscale or gourmet cuisine, elegant decor, and formal service.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "My wife and I had a wonderful fine dining experience at the restaurant, complete with exquisite dishes, beautiful ambiance, and attentive service."
 • The restaurant's dress code and sophisticated atmosphere made it clear that it was a fine dining establishment.
 • We had the most delicious meal at the fine dining restaurant, with each dish expertly prepared and beautifully presented.
 • There are three main areas of focus with a fine dining restaurant: the menu, service and atmosphere. (IELTS TUTOR giải thích: Có 3 vấn đề chủ chốt của 1 nhà hàng ăn tối tốt/chất lượng cao là thực đơn, dịch vụ và bầu không khí tại nhà hàng)
 • Fine dining can be an expensive experience, but it's often worth it for the exceptional food, service, and atmosphere.
 • The couple celebrated their anniversary with a romantic fine dining experience, complete with champagne and a multi-course meal.
 • The restaurant's menu featured creative and unusual flavor combinations, truly showcasing the chef's skills in fine dining.
 • The server at the fine dining restaurant was knowledgeable and attentive, providing a wonderful dining experience.
 • The fine dining restaurant's sommelier recommended the perfect wine pairing for each course, making the meal even more enjoyable.
 • The restaurant's stunning views of the city made the already memorable fine dining experience even more special.
 • Fine dining often involves smaller portion sizes but higher quality ingredients, resulting in a more satisfying and indulgent meal.
 • The fine dining restaurant's attention to detail was impressive, from the flawless plating of each dish to the intricate garnishes on the desserts.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE