Cách dùng danh từ"exhibit"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"exhibit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"exhibit"

1."exhibit"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vật trưng bày; vật triển lãm"

=an object that is part of an exhibition

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Each exhibit was clearly labelled with a name and number.
  • This exhibit displays private insurance discharges for selected conditions. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc triển lãm này trưng bày các giấy chứng nhận miễn trừ bảo hiểm tư nhân cho các điều kiện chọn lọc)
  • Each exhibit was clearly labelled with a name and number. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi gian hàng triển lãm được dán tên và số rõ ràng)

2.2. Mang nghĩa"(pháp lý) tang vật"

=an object or document used as evidence in a court of law

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • May I ask the jury to look at Exhibit A, a leather glove found near the body?
  • The first exhibit was a knife which the prosecution claimed was the murder weapon (IELTS TUTOR giải thích: tang vật thứ nhất là một con dao mà bên nguyên nhận là vũ khí của kẻ sát nhân)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE