Cách dùng danh từ"essay"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"essay"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"essay"

1."essay"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bài tiểu luận"

=a short piece of writing on a particular subject that is published in a book, magazine, or newspaper

IELTS TUTOR lưu ý:

  • essay on/about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your essay lacks internal coherence. (IELTS TUTOR giải thích: Bài tiểu luận của bạn thiếu tính mạch lạc bên trong)
  • Have you corrected my essay? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã chữa bài tiểu luận của mình chưa?)
  • We have to write an essay about Romantic poetry.
  • Rousseau’s essay on the origin of language

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE