Cách dùng danh từ"ease"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ease"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ease"

1."ease"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm cái gì đó một cách dễ dàng"

=the ability to do something easily with ease/the fact that something is easy to do

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ease of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Young children seem to master computer games with ease. 
  • We completed the climb with relative ease (=fairly easily).
  • He passed the test with ease. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã qua được cuộc sát hạch dễ dàng)
  • For maximum ease of use the materials are arranged in groups.

2.2. Mang nghĩa"sự thanh thản, sự dễ chịu"

=behaviour that is relaxed and natural

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was a compassionate doctor blessed with natural ease.
  • The injection brought him immediate ease (IELTS TUTOR giải thích: mũi tiêm làm cho anh ta dễ chịu ngay)
  • A life of ease (IELTS TUTOR giải thích: một cuộc sống thanh nhàn)
  • Ease of mind (IELTS TUTOR giải thích: sự thanh thản đầu óc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK