Cách dùng danh từ"Diligence"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Diligence"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Diligence"

1."Diligence"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự siêng năng, sự chuyên cần, sự cần cù"

=the quality of working carefully and with a lot of effort

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She hoped that her diligence would be noticed at work. 
  • She shows great diligence in her school work. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta tỏ ra rất chuyên cần trong việc học tập)
  • Don't be discouraged, diligence is the mother of success. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng nản lòng, kiên nhẫn là mẹ thành công mà)
  • The exhibition has been researched with extraordinary diligence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE