Cách dùng danh từ"dedication"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dedication"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dedication"

1."dedication"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự cống hiến, sự hiến dâng"

=the willingness to give a lot of time and energy to something because it is important

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dedication là danh từ không đếm được 
 • dedication to somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has always shown great dedication to the cause. 
 • She thanked the staff for their dedication and enthusiasm.
 • He admired her dedication and commitment. (IELTS TUTOR giải thích:   Anh ta rất ngưỡng mộ sự tận tâm cống hiến của bà ấy)
 • His dedication to the company is great. (IELTS TUTOR giải thích:   Cống hiến của anh ta cho công ty là rất lớn lao)
 • I admire your dedication to your work. (IELTS TUTOR giải thích:   Tôi khâm phục sự tận tụy của bạn đối với công việc)
 • hard work and dedication 
 • I really admire Gina for her dedication to her family.

2.2. Mang nghĩa"lời đề tặng (sách...)"

=A dedication is a message which is written at the beginning of a book, or a short announcement which is sometimes made before a play or piece of music is performed, as a sign of affection or respect for someone.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, dedication là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The dedication at the front of the book read "For my Father".
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE