Cách dùng danh từ"contest"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"contest"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"contest"

1."contest"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cuộc thi"

=A contest is a competition or game in which people try to win.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Few contests in the recent history of British boxing have been as thrilling.
  • She will join a beauty contest. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta sẽ tham gia một cuộc thi hoa hậu)
  • What type of contest was it? (IELTS TUTOR giải thích: Đó là loại cuộc thì gì?)
  •  ...a writing contest.

2.2. Mang nghĩa"cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi"

=A contest is a struggle to win power or control.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The state election due in November will be the last such ballot before next year's presidential contest.
  •  ...a clear contest between church and state.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE