Cách dùng danh từ"conduct"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"conduct"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"conduct"

1."conduct"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hạnh kiểm; tư cách đạo đức"

=the way someone behaves, especially in relation to particular rules or accepted ways of behaving

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Two players were sent off for violent conduct.
 • the rules of conduct các quy tắc đạo đức
 • Someone's conduct is the way they behave in particular situations. 
 • For Europeans, the law is a statement of basic principles of civilised conduct. 
 • His traitorous conduct revealed. (IELTS TUTOR giải thích: Tính cách phản bội của hắn ta đã lộ rõ)
 • He has trouble understanding that other people judge him by his conduct.

2.2. Mang nghĩa"cách chỉ đạo; cách quản lý"

=the way in which a process or activity is managed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many observers criticized the conduct of the trial.
 • There was growing criticism of the Government's conduct of the war (IELTS TUTOR giải thích: ngày càng có nhiều lời chỉ trích cách chỉ đạo chiến tranh của chính phủ)
 • The conduct of a task or activity is the way in which it is organized and carried out. 
 • Also up for discussion will be the conduct of free and fair elections. 
 • There is emerging opposition to his conduct of foreign policy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE