Cách dùng danh từ "complexity" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng danh từ "complexity" tiếng anh

I. complexity vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sự phức tạp, sự rắc rối"

=the state of having many parts and being difficult to understand or find an answer to

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, complexity là danh từ không đếm được
  • complexity of

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a problem of great complexity
  • The complexity in social life. (IELTS TUTOR giải thích: Sự phức tạp trong đời sống xã hội)
  • The approach ignored the complexity of modern business. (IELTS TUTOR giải thích: Phương pháp này bỏ qua sự phức tạp của kinh doanh hiện đại)
  • Difficulties were caused by the complexity of the legislation.

2. Mang nghĩa "điều phức tạp"

=the features of something that make it difficult to understand or find an answer to

Với nghĩa này, complexity là danh từ ở hình thức số nhiều

IELTS TUTOR lưu ý:

  •  There are a lot of complexities surrounding this issue.
  • the complexities of the legal system

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK