Cách dùng danh từ"cattle"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cattle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"cattle"

1."cattle"luôn ở dạng cattle

2. Cách dùng

Mang nghĩa"gia súc"

=cows and bulls kept by farmers for their milk or meat/Cattle are cows and bulls.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A group of cattle is called a herd dairy cattle (=cows kept for their milk) a cattle ranch
  • a herd of cattle một đàn gia súc twenty head of cattle (IELTS TUTOR giải thích: hai mươi đầu gia súc (hai mươi con bò chẳng hạn)
  • The prisoners were herded like cattle (IELTS TUTOR giải thích: tù nhân bị lùa đi như súc vật)
  • cattle sheds (IELTS TUTOR giải thích: chuồng gia súc)
  • ...the finest herd of beef cattle for two hundred miles.
  • These cattle are being fattened up for slaughter. 
  • The farmer grazes cattle on this land in the summer months. 
  • Scientists have warned that the use of growth hormones to make cattle grow more quickly may result in a health risk for consumers. 
  • Lassos are used particularly by cowboys to catch cattle and horses. 
  • Some fields are planted with crops for several years, and then returned to pasture for the cattle.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE