Cách dùng danh từ"Boundary"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Boundary"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Boundary"

1."Boundary"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đường biên giới, ranh giới"

=something such as a line on a map that marks where one area of land ends and another begins/a physical object such as a wall or fence that marks the limits of an area

IELTS TUTOR lưu ý:

 • boundary with
 • boundary between

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a proposal to redraw the city boundary 
 • The lane marks the boundary of our land. (IELTS TUTOR giải thích: Con đường nhỏ là ranh giới khu đất của chúng tôi)
 • Akbar extended the boundaries of his empire in the north and to the south. 
 • Estonians and Latvians began to query the status of their boundaries with Russia.
 • a boundary fence/wall 
 • Italy outline map marks the international boundary of Italy. (IELTS TUTOR giải thích: Bản phác thảo bản đồ của Ý đánh dấu ranh giới quốc tế của nước Ý)
 • The lane once formed the boundary between the two villages.
 • There is a blur boundary between usages of English. (IELTS TUTOR giải thích: Có ranh giới không rõ ràng giữa những cách dùng tiếng Anh)

2.2. Mang nghĩa"giới hạn"

=the limits of an activity or experience/an imaginary point separating two different qualities, ideas etc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, boundary thường ở số nhiều 
 • push back/extend the boundaries of something
 • cut across boundaries
 • boundary between

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a community in which class boundaries are very clearly drawn 
  • new research that pushes back the boundaries of genetic science 
  • The party’s support cuts across religious boundaries (=is not influenced by differences among religions).
  • The boundary between fact and fiction in her writing is often blurred.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE