Cách dùng danh từ"Abolition"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Abolition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Abolition"

1."Abolition"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bãi bỏ, không dùng đến nữa"

=the act of ending an activity or custom officially/The abolition of something such as a system or practice is its formal ending

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the abolition of slavery in Brazil and the Caribbean.
  • He proposed the outright abolition of slavery. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy đề xuất việc bãi bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ)
  • abolition of taxes (IELTS TUTOR giải thích: sự bãi bỏ thuế) 
  • abolition of slavery (IELTS TUTOR giải thích: sự thủ tiêu chế độ nô lệ)
  • We're talking about the abolition of exchange controls. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đang bàn về chuyện bãi bỏ việc kiểm soát tỷ giá)
  • He fought for abolition of the death penalty in Britain. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK