Cách dùng cụm từ"To whom it may concern" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ To whom it may concern tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"Gửi những người có thể liên quan"

=something you write at the start of a formal letter or notice when you do not know exactly who it should be sent to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Address your cover letter to the hiring manager. Otherwise, begin it with "To whom it may concern". 
  • On the table was an envelope with "To whom it may concern" written on it. 
  • Her written statement was addressed "to whom it may concern". 
  • To whom it may concern: I am a retail manager with four years' experience seeking employment in this area.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE