Cách dùng cụm "on top of sth" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "on top of sth" tiếng anh

1. Mang nghĩa "bên cạnh / ngoài cái gì"

=in addition to something, especially something unpleasant

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We missed our flight, and on top of that we had to wait seven hours for the next one.
  • On top of all his financial problems, his wife left him.

2. Mang nghĩa "nằm phía trên"

=covering someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His bike fell on top of him.

3. Mang nghĩa "nắm bắt được"

=in control of what is happening on top of things

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Stay On Top Of something/ doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I try to stay on top of things.
  • John stays on top of communication, so he was employed as a director. (IELTS TUTOR giải thích: Jon nắm bắt được vấn đề về truyền thông, vì vậy anh ấy được tuyển dụng ở vị trí giám đốc)
  • Do you stay on top of this subject? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có nắm bắt được chủ đề này không?)
  • Staying on top of marketing can help you develop your business. (IELTS TUTOR giải thích: Nắm bắt được việc tiếp thị có thể giúp bạn phát triển việc kinh doanh của mình)
  • He stays on top of this catalogue. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy nắm bắt được hạng mục này)
  • She tries to stay on top of marketing to become the leader. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy cố gắng nắm bắt được các vấn đề về tiếp thị để trở thành người quản lý)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK