Từ vựng topic"jewelry"(trang sức) tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic"jewelry"(trang sức) tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic"jewelry"(trang sức)

1. Noun topic"jewelry"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hair clip: Dây kẹp tóc 
 • Engagement ring (n): Nhẫn đính hôn 
 • Bracelet (n): Vòng tay 
 • Piercing (n): Khuyên 
 • Hair tie (n): Dây buộc tóc 
 • Anklet (n): Vòng chân 
 • Necklace (n): Vòng cổ 
 • Pocket (n): Túi quần áo 
 • Cufflink (n): Khuy cài cổ tay áo 
 • Gemstone: đá quý 
 • Emerald: ngọc lục bảo     
 • Genuine diamond: kim cương chính hãng 
 • Sapphire: ngọc bích    
 • Teardrop: hình giọt nước     
 • Ruby: hồng ngọc 
 • Oval: hình trái xoan 
 • Crystal: pha lê     
 • Sterling silver: bạc 
 • Gold-plated: mạ vàng     
 • Hoop earrings (n): Vòng đeo tai 
 • Nail polish (n): Sơn móng tay
 • jewelry-holic (noun) /ˈʤuːəlri-ˈhɑlɪk người nghiện trang sức
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Well, I have to admit that I am a jewelry-holic.
 • feminine (adjective) /ˈfɛmɪnɪn/  nữ tính
 • charm (adjective) /ʧɑːm/ quyến rũ
 • astrological (adjective) /ˌæs.trəˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ tâm linh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Another reason may be that people wear jewelry due to some astrological beliefs.
 • Jeweler (n): Thợ kim hoàn
 • Charm bracelet (n): Vòng có gắn nhiều đồ lấp lánh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I usually wear a charm necklace that I received from my parents  as a gift before my wedding.
 • Pearl necklace (n): Vòng cổ ngọc trai
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I like to wear earrings and necklaces made from pearls as it makes me look more glamorous
   •   

2. adj topic"jewelry"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Exquisite
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her exquisite jewelry collection includes rare gemstones and intricate designs."
  • Elegant
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The elegant jewelry she wore to the gala event complemented her gown perfectly."
  • Dazzling
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The actress adorned herself with a dazzling diamond necklace on the red carpet."
  • Delicate
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The delicate gold chain with a small pendant is her everyday jewelry choice."
  • Vintage
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "Her vintage jewelry pieces have a timeless appeal and unique charm."
  • Intricate
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The intricate craftsmanship of the jewelry showcased fine details and artistry."
  • Sparkling
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The sparkling earrings caught the light and added a touch of glamour."
  • Minimalist
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She prefers a minimalist jewelry style, with simple and understated pieces."
  • Exquisitely crafted
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her exquisitely crafted jewelry pieces showcase the skill of master artisans."
  • Elegantly designed
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The jewelry store offers a range of elegantly designed pieces for special occasions."
  • Dazzlingly sparkling
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The necklace was adorned with dazzlingly sparkling diamonds that caught the light."
  • Vintage-inspired
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The collection featured vintage-inspired jewelry with a modern twist."
  • Intricately engraved
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The wedding bands were intricately engraved with personalized messages."
  • Timelessly elegant
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "She wore a timelessly elegant pearl necklace that was passed down through generations."

  3. adv topic"jewelry"

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Exquisitely
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The necklace was exquisitely crafted with intricate details."
   • Elegantly
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She draped the shawl elegantly over her shoulders to showcase her jewelry."
   • Dazzlingly
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The diamonds on her engagement ring were dazzlingly brilliant under the lights."
   • Delicately
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "She handled the fragile heirloom bracelet delicately to preserve its beauty."
   • Gracefully
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The dancer moved gracefully, her jewelry glinting with every step."
   • Subtly
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "He wore a subtly engraved ring that held sentimental value."

   4. verb topic"jewelry"

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Adorn
     • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "She likes to adorn herself with elegant jewelry for special occasions."
    • Accessorize
     • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He knew how to accessorize his outfits with the right jewelry to complete the look."
    • Showcase
     • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The event showcased a stunning array of jewelry pieces from different cultures."
    • Customize
     • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "They offer the option to customize your own jewelry with unique designs."
    • Appraise
     • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "Experts were called in to appraise the value of the antique jewelry collection."
    • Incorporate
     • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The designer decided to incorporate rare gemstones into the jewelry line."
    • Gift
     • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She decided to gift her daughter a bracelet passed down through generations."

    5. phrasal verb topic"jewelry"

    IELTS TUTOR lưu ý:

     • Show off
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She loves to show off her unique jewelry collection at social events."
     • Dress up
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: "For the gala, she decided to dress up and wear her finest jewelry."
     • Pair with
      • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "She paired her necklace with matching earrings for a coordinated look."
     • Hand down
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The antique brooch was handed down through generations as a family heirloom."
     • Trade in
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He decided to trade in his old jewelry for a more modern piece."
     • Hold on to
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She held on to her grandmother's ring as a cherished memory."
     • Take off
      • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "After a long day, she couldn't wait to take off her heavy jewelry."

     6. idiom topic"jewelry"

     IELTS TUTOR lưu ý:

      • Diamond in the rough
       • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "Despite his modest appearance, he turned out to be a diamond in the rough with exceptional taste in jewelry."
      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

      >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

      >> IELTS Intensive Listening

      >> IELTS Intensive Reading

      >> IELTS Intensive Speaking

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE