Phân biệt "experience" và "experiences" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "experience" và "experiences" trong tiếng anh

I. experience là danh từ không đếm được, nếu mang nghĩa "kinh nghiệm"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • (the process of getting) knowledge or skill from doing, seeing, or feeling things - kinh nghiệm (quá trình tích luỹ kiến thức)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you have any experience of working with kids? (= Have you ever worked with them?) 
 • The best way to learn is by experience (= by doing things). 
 • I know from experience that Tony never keeps his promises. 
 • I don't think she has the experience for the job (= enough knowledge and skill for it). 
 • In my experience, people generally smile back if you smile at them. 
 • The experience of pain (= what pain feels like) varies from one person to another.
  • Tất cả các ví dụ ở trên, nếu đọc thật kĩ sẽ thấy đều mang nghĩa "kinh nghiệm" mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên

IELTS TUTOR lưu ý:

 • hands-on experience ở đây mang nghĩa kinh nghiệm nên là phải danh từ không đếm được 

II. experience là danh từ đếm được, nếu mang nghĩa "trải nghiệm"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • something that happens to you that affects how you feel (trải nghiệm)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I had a pretty unpleasant experience at the dentist's. 
 • It was interesting hearing about his experiences as a policeman.
 •  I did meet him once and it was an experience I shall never forget.
 • They go out of their way to make sure you have a great dining experience. 
 • A spokesman for the company said that it was committed to improving the customer experience.
 • Fighting in Vietnam was an experience that would haunt him for the rest of his life. 

III. Experience hay Experiences?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The new job will provide you with invaluable experience. 
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Trong câu này, experience sẽ là danh từ không đếm được, vì sẽ mang nghĩa kinh nghiệm, tích luỹ từ công việc 
 • We need someone who has experience in marketing and teaching, and I think Alex is just the woman for the job.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Trong câu này, experience sẽ là danh từ không đếm được, mang nghĩa kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực marketing and teaching
 • A tour of Australia is a once-in-a-lifetime experience. 
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Trong câu này, experience sẽ là danh từ đếm được, mang nghĩa là một trải nghiệm hiếm có trong đời
 • I know from past experience that you can't judge someone by their appearance.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Trong câu này, experience sẽ là danh từ không đếm được, mang nghĩa từ kinh nghiệm tích luỹ của bản thân 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE