Paraphrase"wild animals"(Diễn đạt"động vật hoang dã"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to fix things"(Diễn đạt"sửa đồ"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Wild Creature 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The safari offered a chance to observe various wild creatures in their natural habitat."

 • Undomesticated Species 

  • IELTS TUTOR xét ví dụe: "The undomesticated species of the region included lions, zebras, and giraffes."

 • Native Wildlife 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Exploring the national park allowed us to encounter a diverse array of native wildlife."

 • Wildlife Creature 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The wildlife creature exhibit at the zoo showcased exotic species from around the world."

 • Natural Animal 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The natural animals in the rainforest play a crucial role in maintaining the ecosystem's balance."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE