Paraphrase"vacation (n)"(Diễn đạt "kì nghỉ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"vacation (n)"(Diễn đạt "kì nghỉ"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"vacation (n)"(Diễn đạt "kì nghỉ"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Holiday IELTS TUTOR xét ví dụ: "During my recent holiday to Quang Ninh, I had the wonderful opportunity to immerse myself in the tranquil beauty of the beaches and Ha Long Bay."

  • Getaway IELTS TUTOR xét ví dụ: "During my recent getaway to Quang Ninh, I had the wonderful opportunity to immerse myself in the tranquil beauty of the beaches and Ha Long Bay."

  • Trip IELTS TUTOR xét ví dụ: "During my recent trip to Quang Ninh, I had the wonderful opportunity to immerse myself in the tranquil beauty of the beaches and Ha Long Bay."

  • Journey IELTS TUTOR xét ví dụ: "During my recent journey to Quang Ninh, I had the wonderful opportunity to immerse myself in the tranquil beauty of the beaches and Ha Long Bay."

  • Break IELTS TUTOR xét ví dụ: "During my recent break to Quang Ninh, I had the wonderful opportunity to immerse myself in the tranquil beauty of the beaches and Ha Long Bay."

  • Retreat IELTS TUTOR xét ví dụ: "During my recent retreat to Quang Ninh, I had the wonderful opportunity to immerse myself in the tranquil beauty of the beaches and Ha Long Bay."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE