Paraphrase từ"survival"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"survival"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Existence: IELTS TUTOR xét ví dụ: The existence of certain species is threatened by climate change.
  • Persistence: IELTS TUTOR xét ví dụ: The persistence of the ecosystem depends on the balance of the food chain.
  • Endurance: IELTS TUTOR xét ví dụ: The plant's endurance in extreme weather conditions is admirable.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"ultimate"tiếng anh
  • Continuation: IELTS TUTOR xét ví dụ: The continuation of the species is uncertain due to habitat destruction.
  • Perseverance: IELTS TUTOR xét ví dụ: The bird's perseverance in building its nest paid off.
  • Vitality: IELTS TUTOR xét ví dụ: The vitality of the river ecosystem is affected by pollution.
  • Tenacity: IELTS TUTOR xét ví dụ: The sea turtle's tenacity in returning to the same beach to lay eggs is impressive.
  • Robustness: IELTS TUTOR xét ví dụ: The robustness of the tree's root system allows it to withstand strong winds.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE