Cách paraphrase từ "successful"(Diễn đạt"thành công"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "successful"(Diễn đạt"thành công"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "successful"(Diễn đạt"thành công"tiếng anh)

1. prosperous (adj) thịnh vượng; phát đạt; thành công, thành đạt

=(successful, usually by earning a lot of money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a prosperous country một đất nước phồn vinh (IELTS TUTOR giải thích: a prosperous industrialist một nhà kỹ nghệ thành đạt)
  • It's a prosperous country. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một đất nước phồn vinh)

2. wealthy

3. to be crowned with success

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK