Paraphrase"successful"(Diễn đạt"thành công"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "successful"(Diễn đạt"thành công"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "successful"(Diễn đạt"thành công"tiếng anh)

1. prosperous (adj) thịnh vượng; phát đạt; thành công, thành đạt

=(successful, usually by earning a lot of money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a prosperous country một đất nước phồn vinh (IELTS TUTOR giải thích: a prosperous industrialist một nhà kỹ nghệ thành đạt)
 • It's a prosperous country. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một đất nước phồn vinh)>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • The entrepreneur's efforts resulted in a prosperous business venture.

2. wealthy

3. Khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Triumphant

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team felt triumphant after winning the championship.
 2. Thriving

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company is thriving in the competitive market due to its innovative strategies.
 3. Fulfilling

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Pursuing his passion made his career not only successful but also fulfilling.
 4. Accomplished

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: With numerous publications, the author is highly accomplished in the field of literature.
 5. Victorious

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overcoming obstacles, she emerged victorious in her academic journey.
 6. Profitable

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The investment turned out to be highly profitable, yielding significant returns.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR