Paraphrase từ"name"(Diễn đạt"tên"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"name"(Diễn đạt"tên"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • legal name
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She prefers to go by her moniker rather than her legal name.
 • Full name
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The full name of the actor is William Bradley Pitt.
 • Birth name
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She legally changed her name from her birth name to something more unique.
 • First and last name
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When registering for the event, they asked for her first and last name.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE