Paraphrase từ"high"&"higher"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ"high"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ"high"tiếng anh

1. great

2. large

3. big

4. significant

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Original: The crime rate is high in this area.
 • Paraphrase: There is a significant crime rate in this area.

5. khác

 • Substantial:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Original: The cost is very high.
   • Paraphrase: The cost is quite substantial.
 • Considerable:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Original: The demand for the product is high.
   • Paraphrase: There is a considerable demand for the product.
 • Marked:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Original: There is a high level of interest.
   • Paraphrase: There is a marked level of interest.

III. Paraphrase từ"higher"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Greater:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, the bar chart shows that the number of female participants was greater than the number of male participants in most subjects, with the exception of Sculpture.
 • Increased:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, the bar chart shows an increased number of female participants compared to male participants in most subjects, except for Sculpture.
 • Surpassed:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, the bar chart indicates that the number of female participants surpassed that of male participants in most subjects, except for Sculpture.
 • Outnumbered:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, the bar chart shows that the number of female participants outnumbered the number of male participants in most subjects, excluding Sculpture.
 • Beat:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, the bar chart displays that the number of female participants beat the number of male participants in most subjects, except Sculpture.
 • Overtook:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, the bar chart illustrates that the number of female participants overtook the number of male participants in most subjects, except for Sculpture.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE