Paraphrase từ "get" tiếng anh

· Vocabulary

Các từ có thể dùng để paraphrase cho từ get như sau:

 • Receive = Get = Enjoy = Be awarded with
 • obtain
 • gain
 • accomplish
 • acquire
 • reap
 • have 
 • take
 • be provided with

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Còn tuỳ thuộc vào danh từ là gì mà có thể chọn động từ paraphrase cho thích hợp, chứ không phải lúc nào cũng có thể dùng các từ mà IELTS TUTOR vừa nêu trên
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
   • Students​ ​can​ ​get​ ​many​ ​lessons​ ​from​ ​television’s​ ​educational​ ​programs.
    • Ở câu này, get có thể paraphrase bằng obtain / learn / have / take / be provided with 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK