Paraphrase"to watch a movie "(Diễn đạt"xem phim"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to watch a movie "(Diễn đạt"xem phim"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • View a film:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I decided to view a film at the cinema last night."
  • Catch a movie:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Let's catch a movie at the theater this weekend."
  • Engage in a movie viewing:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I like to engage in movie viewing as a form of relaxation."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE