Paraphrase"to travel in the past"(Diễn đạt"di chuyển ở quá khứ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"to travel in the past"(Diễn đạt"di chuyển ở quá khứ"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To journey in days gone by:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ:   Journeying in days gone by often meant relying on traditional modes of transportation.
  • To undertake a voyage in bygone times:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ:   ​Undertaking a voyage in bygone times required immense courage and perseverance.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0