Paraphrase"to spend time outside"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to spend time outside"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"to spend time outside"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Engage in outdoor activities

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, engaging in outdoor activities means that I have more opportunities to immerse myself in vast nature, which is not only good for my mind but my health.

 • Spend time in nature:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, spending time in nature means that I have more opportunities to immerse myself in vast natural surroundings, which is not only good for my mind but my health.

 • Enjoy outdoor experiences:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, enjoying outdoor experiences means that I have more opportunities to immerse myself in vast nature, which is not only good for my mind but my health.

 • Delve into nature's beauty:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, delving into nature's beauty means that I have more opportunities to immerse myself in vast natural surroundings, which is not only good for my mind but my health.

 • Soak in the outdoor environment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, soaking in the outdoor environment means that I have more opportunities to immerse myself in vast nature, which is not only good for my mind but my health.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE