Paraphrase"the wave of migration"(Diễn đạt"làn sóng di cư"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"the wave of migration"(Diễn đạt"làn sóng di cư"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The influx of migrants

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The coastal city experienced a significant influx of migrants during the tourist season.
 • The migration wave

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The migration wave in the 20th century reshaped the demographics of many countries.
 • The mass movement of people

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The mass movement of people from rural to urban areas is a global phenomenon.
 • The flow of migrants

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The flow of migrants across the border has raised important political and economic questions.
 • The movement of newcomers

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The movement of newcomers into the neighborhood brought a rich diversity of cultures.
 • The surge in immigration

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The surge in immigration has had a profound impact on the nation's social fabric.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE