Paraphrase"the literature of their own country"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"the literature of their own country"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The literature originating from their homeland/Literature originating in their own nation

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • It is crucial for students to explore the rich tapestry of literature from their own country.

   • Students should have a strong foundation in the literature originating in their own nation to better understand its cultural nuances.

 • Domestic literary works. IELTS TUTOR xét ví dụ: The curriculum should include a variety of domestic literary works to foster cultural appreciation.

 • Literature indigenous to their nation. IELTS TUTOR xét ví dụ: Students should be exposed to the diverse range of indigenous literature in their own country. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Culture IELTS

 • National literary heritage. IELTS TUTOR xét ví dụ: Understanding and appreciating the national literary heritage is important for students' cultural development.

 • Literary works from their native land. IELTS TUTOR xét ví dụ: Exploring the literary works from their native land allows students to connect with their cultural roots.

 • Literature representing their country's cultural heritage. IELTS TUTOR xét ví dụ: Studying literature that represents the cultural heritage of their country allows students to appreciate their national identity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE