Paraphrase"scientific research"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"scientific research"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Scientific exploration  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "RESEARCH" như Noun & Verb tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The scientists embarked on a scientific exploration to discover new species of marine life.
 • Scientific investigation 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The police conducted a scientific investigation to determine the cause of the fire.
 • Scientific study 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The research team conducted a scientific study on the effects of exercise on mental health.
 • Scientific experimentation 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The scientists performed a series of scientific experiments to test their hypothesis.
 • Scientific analysis 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The data collected was subjected to scientific analysis to determine the accuracy of the results.
 • Scientific examination 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The medical team conducted a scientific examination to determine the patient's condition.
 • Scientific observation 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The naturalist made scientific observations of the behavior of the local wildlife.
 • Scientific exploration 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The space agency launched a scientific exploration of the outer planets in our solar system.
 • Scientific research 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The university allocated funds for scientific research on the effects of climate change on the polar ice caps.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE