Paraphrase"room(n)"(Diễn đạt"phòng ở"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"room(n)"(Diễn đạt"phòng ở"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dwelling: The spacious dwelling was adorned with elegant furnishings.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Their dwelling was beautifully decorated with elegant furniture."
  • Living Space: The living space was adorned with vibrant colors.

  • Quarters: The cozy quarters provided a sense of comfort.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The quarters in the house offered a comforting atmosphere."
  • Place of Residence: This place of residence had a warm and welcoming atmosphere.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Their place of residence always had a warm and inviting ambiance."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0