Paraphrase"realize"(Diễn đạt"nhận ra rằng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"realize"(Diễn đạt"nhận ra"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"realize"(Diễn đạt"nhận ra"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Understand

 • Comprehend

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: But after a few minutes, I comprehended that they showed their anger because they couldn't win that competition, and they reassured me that they would win the next contest. I comprehended that, in my mind, this was a game, but for my two siblings, this was like a big problem.
 • Perceive

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: But after a few minutes, I perceived that they showed their anger because they couldn't win that competition, and they reassured me that they would win the next contest. I perceived that, in my mind, this was a game, but for my two siblings, this was like a big problem.
 • Discern

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: But after a few minutes, I discerned that they showed their anger because they couldn't win that competition, and they reassured me that they would win the next contest. I discerned that, in my mind, this was a game, but for my two siblings, this was like a big problem.
 • Figure out

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: But after a few minutes, I figured out that they showed their anger because they couldn't win that competition, and they reassured me that they would win the next contest. I figured out that, in my mind, this was a game, but for my two siblings, this was like a big problem.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR