Paraphrase "land degradation" như thế nào?

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR trả lời câu hỏi Paraphrase "land degradation" như thế nào?

Có thể sử dụng các từ sau để paraphrase cho land degradation

 • Soil erosion
 • Soil contamination
 • Soil salinity
 • Soil sealing
 • Land degradation
 • Land erosion
 • Land clearing
 • deforestation
 • Tree clearance
 • Land is destroyed
 • desertification
 • log forests/rainforests/trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối
 • the land is deteriorated

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK