Paraphrase"keep museums open to the public."tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"keep museums open to the public."tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • maintain the accessibility of museums to the general public >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "maintain"tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is struggling to maintain the accessibility of museums to the general public due to budget cuts.

 • ensure museums are open to the public

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The museum administration aims to ensure that their exhibits are open to the public during regular hours.

 • preserve the public access to museums

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The board members of the museum aim to preserve the public access to the exhibits.

 • allow public access to museums

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The administration has decided to allow public access to the museums for free.

 • make sure museums remain open to the public

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The curator is determined to make sure museums remain open to the public despite budget constraints.

 • keep museums available to the public

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The museum director is working to keep the collections available to the public despite a shortage of funds.

 • maintain the public's ability to visit museums

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is taking measures to maintain the public's ability to visit museums.

 • sustain public admission to museums

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The museum staff is working to sustain public admission to the museum despite financial difficulties.

 • ensure public entrance to museums

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The museum staff is doing everything in their power to ensure public entrance to the museum.

 • facilitate public access to museums >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"facilitate"tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The museum management is facilitating public access to the exhibits by offering discounted rates for students.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE