Paraphrase"His diligent work ethic and commitment to studying have made him knowledgeable and a top performer in school."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"His diligent work ethic and commitment to studying have made him knowledgeable and a top performer in school."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • Through his hard work and dedication to learning, he has become knowledgeable and consistently achieves the highest marks in his school.
  • He is knowledgeable because of his unwavering commitment to studying and his tireless work ethic.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "Commit" trong Tiếng Anh 
  • His dedication to learning, combined with his hard-working nature, has made him knowledgeable and an exemplary student.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE