Paraphrase"get better" (Diễn đạt"cảm thấy tốt hơn, khoẻ hơn"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"get better" (Diễn đạt"cảm thấy tốt hơn, khoẻ hơn"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)!

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

II. Paraphrase"get better" (Diễn đạt"cảm thấy tốt hơn, khoẻ hơn"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Recover:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I sincerely wish for your swift recovery."
 2. Improve:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I am optimistic that you will improve soon."
 3. Get back on your feet:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I hope you get back on your feet and resume normal activities soon."
 4. Recover one's health:

 5. Get over:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I hope you get over the difficulties and regain your well-being."
 6. Get through:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "Wishing you the strength to get through this tough time and return to good health."
 7. Regain your vitality:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I wish for you to regain your vitality and well-being."
 8. Rejuvenate:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "May you rejuvenate swiftly and resume normal activities."
 9. Attain a full recovery:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I hope for you to attain a full recovery and be back on your feet soon."
 10. Optimize your health:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "Wishing for the optimization of your health in the near future."
 11. Overcome the setback:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "I believe you will overcome this setback and return to your usual state."
 12. Foster your well-being:

  • Original: "I do hope you get better."
  • Paraphrase: "My sincere wishes for the fostering of your overall well-being."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE